Actievoorwaarden en Privacy statement Alles wat je moet weten over de grote Dacia quiz

© 2021. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie De Grote Dacia Quiz, hierna te noemen: ‘actie’, georganiseerd door Auto Indumij.

Artikel 1 Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig meerderjarig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Omschrijving van de actie:
De actie loopt van 1 maart 2021 t/m 30 april 2021.
Er zal 1 cadeaukaart t.w.v. € 200,- bij Coolblue worden verloot onder de deelnemers die de juiste antwoorden hebben gegeven.
Deelnemer gaat naar www.degrotedaciaquiz.nl en volgt de gevraagde stappen.
Deelnemer vult zijn/ haar naam & emailadres en overige gegevens in.
Wanneer de deelnemer gewonnen heeft, ontvangt hij/ zij medio juni 2021 bericht per email.
3. Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
4. Medewerkers van Indumij B.V., diens partners en haar werkmaatschappijen en ingeschakelde derde(n) die betrokken zijn bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.
5. Deelname aan de actie is gratis.
6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 (één) keer deel te nemen aan de actie.
7. Indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van de actie, kan Auto Indumij de gegevens op een lijst plaatsen waardoor (toekomstige) deelname aan acties van Auto Indumij is uitgesloten.
8. De winnaars worden gekozen door medewerkers van het marketingteam van Auto Indumij. Over de uitslag is geen discussie mogelijk.

Artikel 2 Gegevens en privacy
1. Om mee te doen aan de actie dient de deelnemer persoonlijke gegevens te verstrekken (zoals naam, emailadres & telefoonnummer). Daarnaast verstrekt de deelnemer autogegevens.
2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to- date en volledig zijn.
3. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
4. De gegevens zullen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de respons op de actie te meten en om in de toekomst informatie te geven over de uitkomsten van de actie. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om deelnemer te informeren over acties en aanbiedingen van Auto Indumij en haar werkmaatschappijen. Persoonsgegevens van deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Artikel 3 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Auto Indumij worden aangepast. De aangepaste voorwaarden zullen wij aankondigen op de website www.degrotedaciaquiz.nl.
2. Auto Indumij is gerechtigd om de actie op ieder moment stop te zetten.
3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Alsdan zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 4 Contactgegevens
Als je vragen of klachten hebt over deze actie, kun je contact met ons opnemen via het formulier op onze Dacia website: https://www.dacia-indumij.nl/contact/u-heeft-een-vraag

Privacy statement

Indumij B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indumij B.V houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als Indumij B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Indumij B.V.
Mijlweg 71
3316 BE
Dordrecht
078-6170000


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Indumij B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten
 • Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten
 • proactief contact omtrent onderhoud van uw auto
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Indumij heeft, met het verzamelen van de persoonsgegevens, als doel de klant ten alle tijden te kunnen informeren, adviseren, offreren & factureren.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • voertuiggegevens (chassisnummer (VIN), model, aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.)
 • Kopie Rijbewijs (voor autoverhuur en proefritten)


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Indumij B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Dit betekent dat als u eenmaal hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wij uw gegevens conform de verleende toestemming zullen bewaren totdat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming hebt ingetrokken, zijn we gerechtigd om bepaalde persoonlijke gegevens desondanks te behouden gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de risico’s die de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens met zich meebrengen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Cookie statement